Pavadinimas Maksimali sparta Mbps Kaina Eur.
OPTI 0 10 5
OPTI 1 50 10
OPTI 2 100 12